תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

מרץ 2021

 

גולש/ת יקר/ה,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של ארגון שחקני הכדורסל בישראל.

 1. תקנון זה מסדיר את תנאי הגלישה באתר ובכפוף לתקנון זה תוכל/י לעשות שימוש באתר ארגון שחקני הכדורסל בישראל (להלן: "האתר" ו/או "אתר הארגון").

אנא קרא בעיון את התקנון במלואו.

 1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר- אף נקבה במשתמע.
 2. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתתף") באתר במסגרת הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין המפעילה.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה .
 6. הגלישה באתר תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 8. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר ככל שלא פורסמו באופן ישיר על ידה.
 9. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 10. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 11. התכנים שבאתר ניתנים כמות שהם, וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה לגולשים כל דרישה, טענה או תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר, ו/או בעליו ו/או צוות הכותבים והיועצים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר ו/או בתכניו תעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים.
 12. עצם הרישום לאתר הארגון הינו מהווה כרישום לארגון שחקני הכדורסל בישראל בתנאי שהמשתתף עומד בכל התנאים ההכרחיים כמופיע בתקנון העמותה.

 

הגבלות שימוש באתר

 1. האתר נועד אך ורק לשימוש האישי והבלעדי של הגולש, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 2. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 3. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. אין לרשום באתר ו/או בפרטי יצירת הקשר פרטי אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי גזעני, או בלתי חוקי.
 7. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת, יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות.
 8. רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 9. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 10. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בסעיף 32 לתקנון.

 

מנוי אתר הארגון

 1. הרישום לאתר הארגון וקבלת ההטבות המגוונות אשר מציע בתנאים הספציפיים מתוקף המנוי הינו בכפוף לתשלום שנתי קבוע בשיעור של 300 ₪ (שלוש מאות שקלים חדשים).
 2. הנהלת ארגון שחקני הכדורסל רשאית לבצע כל שינוי או עדכון בתנאי קבלת מינוי אתר הארגון לרבות שינוי בסכום דמי המנוי השנתי.
 3. חיוב המשתמש בתשלום השנתי יתבצע אוטומטית מדי שנה עד לביטול המנוי ע"י המשתמש.
 4. לא יינתן החזר כספי חלקי על שנה במקרה של ביטול או הפסקת מנוי מכל סיבה שהיא.

 

פרטיות ואחריות

 1. הגלישה באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהאתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה המשתמש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.
 2. האתר רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו.
 3. האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשום כל מידע בנוגע לגולש, למעט פרטים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
 4. בגלישה באתר הינך מסכים כי האתר יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או מידע פרסומי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב להנהלת האתר.
 5. השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין. השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

 

שמירה על סודיות

 1. צוות האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר בגין מידע אישי אודות הגולש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות צוות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור.
 2. צוות אתר הארגון לא יישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפם ו/או מי מטעמם במקרה זה.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי האתר יהא מחויב לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

זכויות קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני באתר,  לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, ובכל מידע גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן: "התכנים") הינם של ארגון שחקני הכדורסל בישראל בלבד . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב.

 

סמכות שיפוט והדין החל

 1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 2. תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתר הארגון. ה"הארגון" – לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמה.